REGULAMIN

regulamin
regulamin


     1.   Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania ze strony  https://wrozby-czary-uroki-klatwy.pl
     2.    Wszelkie prawa do strony internetowej https://wrozby-czary-uroki-klatwy.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, należą do Rytualisty, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Rytualisty wyrażoną na piśmie.

     3.   Zamawiający to osoba zamawiająca za pośrednictwem strony https://wrozby-czary-uroki-klatwy.pl rytuał/urok/klątwę.

     4.   Zamawiającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

     5.   Zamawiając jakikolwiek rytuał/klątwę/urok zamieszczone na stronie oraz podstronach serwisu Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z poniższym regulaminem zamieszczonym pod adresem https://wrozby-czary-uroki-klatwy.pl oraz że w pełni akceptuje jego warunki.

     6.   Odprawienie magicznego rytuału nie stanowi ani usługi ani dostawy towarów w prawnym znaczeniu tego słowa.

7. Zakazane jest dostarczanie przez osobę zamawiającą rytuał/urok/klątwę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez nią przedmiotowej strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji strony https://wrozby-czary-uroki-klatwy.pl w celu prowadzenia przez Zamawiającego działalności, która naruszałaby interes Rytualisty.

     9.  Zamawiający może składać zamówienia na stronie https://wrozby-czary-uroki-klatwy.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

     10.  Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://wrozby-czary-uroki-klatwy.pl

     11. W świecie magii nie ma żadnego pewnika, ponieważ los kieruje się swoimi własnymi zasadami, których nie można do końca przewidzieć, dlatego Rytualista nie zapewnia, że rytuał zadziała w każdym bez wyjątku przypadku, jakkolwiek rytuały wykonywane przez Rytualistę cechuje duża skuteczność, istotna bowiem jest również wiara Zamawiającego w ostateczny sukces. Sukces magicznych rytuałów jest zależny w pewnej mierze od wiary Zamawiającego.

     12.  Wszelkie terminy odprawienia rytuałów są ustalane pisemnie przez e-mail pomiędzy Rytualistą a osobą, która korzysta z jego pomocy.

     13.  Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne w świetle prawa, nie uchyla to ważności pozostałych.

     14.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 r.